خود آموز جفر

تعریف مدخل :

اختصاص عدد به حروف ( مثلا ب=2 ، غ=1000 )

مدخل چند نمونه دارد از جمله : مدخل کبیر – مدخل وسیط - مدخل صغیر که با توجه با نام مدخل عدد

مربوطه را به حرف نسبت میدهیم

 

مدخل کبیر :

اختصاص عدد 1 تا 10 و 20تا 100 و 200 تا 1000 به حروف را مدخل کبیر گویند

مدخل کبیر حروف ابجد به قرار زیر است :

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد کبیر

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

حرف

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

حرف

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

60

ابجد کبیر

 

 

 

مدخل وسیط :

عدد وضعی حرف ( که حرف در خانه چندم به ترتیب قرارگیري ، قرار دارد ) که به ترتیب از 1 تا 28 به حروف

اختصاص داده میشود

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد وسیط

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

حرف

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

حرف

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ابجد وسیط

 

 

مدخل صغیر ( بروجی ) :

بدین صورت است که 12تا 12تا از ابجد کبیر هر حرف کم میکنیم و عدد حاصله مدخل صغیر آن حرف است(

تاجایی کم میکنیم که عدد بدست آمده مساوي یا کوچکتر از 12 باشد ) یا به عبارتی عدد ابجد کبیر را بر 12

تقسیم میکنیم و باقیمانده ابجد صغیر حرف میباشد

 

مثال :

ابجد صغیر

طرح در 12

عدد ابجد

حرف

1

11 -=12-1 ( درنتیجه همان 1 )

1

ا

8

20- 12=8

20

ك

4

40- 12=28

28-12=16

16- 12=4

40

م

 

 

2

4

6

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

حرف

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

حرف

4

12

8

4

12

8

4

12

8

4

6

8

10

12

ابجد صغیر

 

 

مدخل افلاکی ( رد به آحاد ) :

بدین صورت است که 9تا 9تا از ابجد کبیر هر حرف کم میکنیم و عدد حاصله مدخل صغیر آن حرف است( تاجایی

کم میکنیم که عدد بدست آمده مساوي یا کوچکتر از 9 باشد ) یا به عبارتی عدد ابجد کبیر را بر 9 تقسیم میکنیم و

باقیمانده ابجد صغیر حرف میباشد

مثال :

ابجد صغیر

طرح در 12

عدد ابجد

حرف

1

8 -=9 -1 ( درنتیجه همان 1 )

1

ا ( الف )

2

20-9- 9=2

20

ك

4

40- 9=31 31- 9=22 22- 9=13

13-9=4

40

م

 

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

حرف

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

حرف

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

ابجد صغیر

 

مدخل اصغر :

یک عدد را اصطلاحا بلا مرتبه میکنیم بدین صورت که :

3=1+2=21 مدخل اصغر 21 شد 3

14=5+6+3=365 مدخل اصغر 365 شد 14

 

مدخل وسیط کبیر :

الواف رد به بمئات ( هزارگان را به مرتبه صدگان میبریم یعنی 1000 میشود 100 )

مئات رد به عشرت ( صدگان را به مرتبه دهگان میبریم مثلا 600 میشود 60 )

عشرات رد به آحاد ( دهگان را به مرحله یکان میبریم مثلا 70 میشود 7 )

و آحاد همان آحاد است ( یکان که همان یکان است )

مثال :

670

تشکیل شده از 600 و 70 که 600 میشود 60 و 70 میشود 7 و مجموع آنها 67 67 = 7 + 60

672

تشکیل شده از 600 و 70 و 2 که 600 میشود 60 و 70 میشود 7 و 2 همان 2 و مجموع آنها 69

60+7+2=69

 

مدخل وسیط مجموعی :

در این نوع مدخل همه اعداد را به یکان تبدیل میکنیم

مثلا الف که یک است همان 1 میشود

ش که 300 است میشود 3

غ که 1000 است میشود 1

محمد = 40 + 8+40+4= 92 ( مدخل کبیر )

محمد = 4+8+4+4=20 ( مدخل وسیط مجموعی )

مدخل گیري :

جمع اعداد تخصیص داده شده به حروف یک کلمه را مدخل گیري گویند

مثال :

   

مداخل کلمه محمد

 

جمع

د

م

ح

م

حرف

92

4

40

8

40

مدخل کبیر

38

4

13

8

13

مدخل وسیط

20

4

4

8

4

مدخل صغیر

 

مداخل

در زیر انواع دایره ها همراه با عدد ایجد کبیر - صغیر و وسیط آنها آمده است

دایره ابجد

2

4

6

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد وسیط

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد کبیر

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

حرف

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

حرف

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

60

ابجد کبیر

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ابجد وسیط

4

12

8

4

12

8

4

12

8

4

6

8

10

12

ابجد صغیر

دایره ابتث

2

4

6

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد وسیط

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد کبیر

ص

ش

س

ز

ر

ذ

د

خ

ح

ج

ث

ت

ب

ا

حرف

ي

ه

و

ن

م

ل

ك

ق

ف

غ

ع

ظ

ط

ض

حرف

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

60

ابجد کبیر

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ابجد وسیط

4

12

8

4

12

8

4

12

8

4

6

8

10

12

ابجد صغیر

 

دایره اهطم

2

4

6

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد وسیط

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد کبیر

ض

ت

ص

ن

ي

و

ب

ذ

ش

ف

م

ط

ه

ا

حرف

غ

خ

ر

ع

ل

ح

د

ظ

ث

ق

س

ك

ز

ج

حرف

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

60

ابجد کبیر

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ابجد وسیط

4

12

8

4

12

8

4

12

8

4

6

8

10

12

ابجد صغیر

 

 

دایره ایقغ

2

4

6

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد وسیط

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد کبیر

ه

ت

م

د

ش

ل

ج

ر

ك

ب

غ

ق

ي

ا

حرف

ظ

ص

ط

ض

ف

ح

ذ

ع

ز

خ

س

و

ث

ن

حرف

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

60

ابجد کبیر

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ابجد وسیط

4

12

8

4

12

8

4

12

8

4

6

8

10

12

ابجد صغیر

 

دایره اجهز

2

4

6

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد صغیر

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد وسیط

50

40

30

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ابجد کبیر

ظ

ذ

ث

ش

ق

ف

س

م

ك

ط

ز

ه

ج

ا

حرف

غ

ض

خ

ت

ر

ص

ع

ن

ل

ي

ح

و

د

ب

حرف

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

90

80

70

60

ابجد کبیر

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ابجد وسیط

4

12

8

4

12

8

4

12

8

4

6

8

10

12

ابجد صغیر

 

چند دایره دیگه

دایره اوکع

اوك ع ش ض د ط ن ق خ ب زل ف ت ظ ه ي س ر ذ ج ح م ص ث غ

دایره اطفذ

ا ط ف ذ ب ي ص ض ج ك ق ظ د ل ر غ ه م ش و ن ت ز س ث ح ع خ

دایره اجلس

ا ج ل س ف ح ش ب ص ث ه ع ذ ظ ي وت م ر ط ق د ك ض ن خ غ ز

دایره اسبع :

ا س ب ع ج ف د ص ه ق و ر ز ش ح ت ط ث ي خ ك ذ ل ض م ظ ن غ

دایره احست :

اح س ت ب ط ع ث ج ي ف خ د ك ص ذ ه ل ق ض و م ر ظ ز ن ش غ

دایره ادزي :

ا د ز ي م ع ق ت ذ غ ب ه ع ك ن ف ر ث ض ج و ط ل س ص ش خ ظ

 

 

تعدیل ( اساس و نظیره ) : در چیدمان دو سطري اگر یک حرف را در نظر بگیریم ( خود حرف

اساس است ) حرف بالایی یا پایینی آن نظیره است ( هر حرفی را که در نظر بگیریم اساس و حرف

مقابلش نظیره حساب میشود .

مثلا در جدول ابجد زیر ح اساس و ت نظیره است – ث اساس و ط نظیره

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

ابجد

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

 

استنطاق: ( نطق کردن) به این معنی که اعداد را به حروف تبدیل کنیم

مثال : اگر مداخل 257 13 6 باشد استنطاق ما می شود ز ن ر ج ي و

 

بسط ها :

بسط ملفوظی : یعنی نوشتن حروف آنگونه که تلفظ میشوند مثلا ح میشود حا

جدول تلفظ حروف :

ن

م

ل

ك

ي

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

حرف

نون

میم

لام

کاف

ظا

طا

حا

زا

واو

ها

دال

جیم

با

الف

تلفظ

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

ق

ص

ف

ع

س

حرف

غین

ظا

ضاد

ذال

خا

ثا

تا

شین

را

قاف

صاد

فا

عین

سین

تلفظ

 

 • حروف مسروري( در تلفظ به ا ختم میشوند : طا ، حا ) : ب، پ، ت، ث، چ، ح، خ، ر، ز، ژ، ط، ظ، ف، ه، ي
 • حروف مکتوبی ( از دو طرف به یک شکل تلفظ میشوند مثل نون ) : ن، م، و
 • حروف ملفوظی :الف، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، گاف، لام.

 

بسط عددي حروف :

استنطاق کردن اعداد حروف کلمه با زبر و بینه مثلا" محمد می شود:

میم = 90 حا = 9 میم = 90 دال = 35

استنطاق اعداد شد : ص ط ص ه ل

 

بسط عددي اعداد حروف :

یعنی جمع کل اعداد زبر و بینه کلمه و استنطاق آن به حروف مثلاٌ محمد می شود:

میم=90 حا=9 میم=90 دال=35 = 224

و استنطاقش شد د ك ر

 

بسط حروفی که آن را بسط تلفظ و بسط ظاهري و باطنی نیز می گویند :

یعنی بسط دادن حروف کلمه مورد نظر مثلا" محمد می شود : م ي م ح ا م ي م د ا ل

 

بسط تضاعف :

یعنی دو برابر کردن اعداد کبیر حروف و استنطاق آن مثلا" محمد می شود:

م = 40 * 2 = 80 / ح = 8 * 2 = 16 / م = 40 * 2 = 80 / د = 4 * 2 = 8

استنطاق حاصلشان شد : ف و ي ف ح بسط ترفعی حروف:

یعنی هر حرف کلمه را حرف بعدي آن را به ابجد می نویسیم مثلاٌ محمد می شود:

م = ن ، ح = ط ، م = ن ، د = ه مجموعا شد : ن ط ن ه

 

بسط ترفع طبیعی:

یعنی حروف خاکی را به آبی و آبی را به بادي و بادي را به آتشی و آتشی بحال خود باقی است ترفع بدهید مثلا محمد شد:

م = م ، ح = ز ، م = م ، د = ج که مجموع آنها شد : م زم د

 

بسط تجمع:

یعنی جمع اعداد حروف طالب و مطلوب و استنطاق آن به حرف مثلا : طالب محمد و مطلوب جعفر:

م = 40 + ج = 3 = 43 = ج م / ح = 8 + ع = 70 = 78 = ح ع / م = 40 + ف = 80 = 120 = ك ق / د = 4 + ر = 200 = 204 = د ر مجموعا شد : ج م ح ع ك ق د ر

 

بسط تضارب اول :

یعنی ضرب اعداد طالب و مطلوب و استنطاق آن به حرف مثلا : طالب محمد و مطلوب جعفر:

م = 40 * ج = 3 = 120 = ك ق / ح = 8 * ع = 70 = 560 = س ث / م = 40 * ف = 80 = 3200 = ر ج غ / د = 4 * ر = 200 = 800 = ض

مجموعا شد : ك ق س ث ر ج غ ض

 

بسط تضارب دوم:

یعنی ضرب هر یک از حروف کلمه در حرف بعدي خود و حاصل نمودن حروف از حاصل ضرب مثلا محمد می شود :

م = 40 * ح = 8 = 320 = ك ش / ح = 8 * م = 40 = 320 = ك ش / م= 40 * د = 4 = 160 = س ق

مجموعا شد ك ش ك ش س ق

تفصیل : در تفصیل، هر حرف به هجاهاي تشکیل دهنده آن تقسیم می شود.براي نمونه، حرف الف به سه هجاي الف، لام و فا تفصیل می شود.در این حالت ارزش عددي الف برابر 111 (جمع ارزش عددي سه هجا) است.

 

حذف مکرر ( تلخیص) : یعنی حذف حروف تکراري

مثال : م ح م د میشود : م ح د

 

هم تعداد کردن : یعنی دو مجموعه حرفی را هم تعداد کرد که بر دو نوع است

 • مجموعه کوچکتر را با مجموعه بزرگتر هم تعداد میکنیم

ه و

ا ب ج د

حالت اولیه

ه و ه و

ا ب ج د

هم تعداد شده

 • مجموعه بزرگتر را با مجموعه کوچکتر هم تعداد میکنیم

ه و

ا ب ج د

حالت اولیه

ه و

ا ب

هم تعداد شده

 

 

تکثیرها :

تکسیر صدر مؤخر (حرف اول + حرف آخر ++ حرف دوم + حرف ما قبل آخر ... )

و

ه

د

ج

ب

ا

سطر اول ( زمام )

د

ج

ه

ب

و

ا

سطر تکثیر

تذکر : عمل تکثیر تا جایی پیش میرود تا مجدد سطر اول ( زمام ) بدست آید که سطر آخر که برار با زمام است محسوب نمیشود و تا سطر قبل آن در علوم جفري استفاده میشود

تکسیر مؤخر صدر (حرف آخر + حرف اول ++ حرف ما قبل آخر + حرف دوم ... )

و

ه

د

ج

ب

ا

حروف

ج

د

ب

ه

ا

و

سطر تکثیر

 

تکسیر ثنایی یا دوتایی یه این صورت است ( جاي حروف بصورت ضربدري عوض میشود )

د

ج

ب

ا

حروف

ج

د

ا

ب

سطر تکثیر

 

تکسیر ثلاثی

و

ه

د

ج

ب

ا

حروف

ه

د

و

ب

ا

ج

سطر تکثیر

 

 

 

 

 

 

 

امتزاج : مخلوط کردن 2 مجموعه حرفی

مثال :

ه

ا

ب

مجموعه اول

ظ

و

ح

مجموعه دوم

ب ح ا و ه ظ

امتزاج دو مجموعه

 

 

لقط : یعنی حذف حرف از یک مجموعه حرفی . مثلا دو در میان – سه در میان – چهار در میان (

بستگی به قاعده مستحصله دارد )

تنصیف : عبارت است از نصف کردن عدد کبیر حروف و سپس به حرف آوردن .

 

تضعیف : عبارت است از دو برابر کردن عدد کبیر حروف و سپس به حرف آوردن.

 

آحاد: از حرف الف تا طا را که عدد آنها جزو یکان است را می گویند.

عشرات : از یا تا صاد را که عدد آنها جزو دهگان است را می گویند.

مات : از قاف تا ظا را که عدد آنها جزو صدگان است را می گویند.

الواف : حرف غ که هزارگان است

تواخی شکلی یا همان تماثل : حرفی را که شبیه حرف دیگر است اگر به جاي آن بگذاریم می شود مثلا کلمه محمد حرف اول م تواخی ندارد یعنی در ابجد حرفی شبیه آن نیست حرف ح تواخی آن ج خ است حرف م دوباره ندارد و حرف د تواخی آن ذال است .

بطن اول یا مخرج حروف : آن قسمی از حروف است که با تلفظ حروف به آن اضافه می شود .مثلا حرف ا ملفوظی آن الف است در تلفظ دو جزو (ل) و( ف) به آن اضافه شد که به هر دو آنها با هم مخرج حروف و اولی به تنهایی زبر و به دومی به تنهایی بینه گفته می شود و بعضی به اولی بینه اول و به دومی بینه ثانی نیز می گویند.

 

 

تحلیل : به قسمت نمودن عدد صغیر حروف به دو قسم صحیح را تحلیل می گویند مثلا حرف د عددش 4 است که به 1و 3 یا 2و2 تحلیل می شود.

 

 

ترفع صفر : عبارت است از اضافه نمودن صفر به عدد کبیر حروف و به حرف آوردن.

 

تنزل صفر :عبارت است از کم نمودن صفر از عدد کبیر حروف و به حرف آوردن.

 

اسقاط : عبارت است از انداختن و و حساب نکردن حرف.

 

ترفع ازواجی : عبارت است ازبالا آوردن عدد صغیر حروف فرد به مرتبه هاي 1، 3، 5، 7 و 9 و...

 

ترفع اوتاري : عبارت است از بالا آوردن عدد صغیر حروف زوج به مرتبه هاي 2 ، 4 ،6 ، 8 و..

 

تواخی عدد : عبارت است از آوردن حرفی از حروف مثلث ایقغی حروف براي حرف یا به عبارت دیگر حروفی که در عدد صغیر با هم مشترك اند . براي مثال حرف ب تواخی عدد آن ((ك)) و

((ر)) است که ك 20 است و ر 200 است.

 

ترفع : بالا رفتن را گویند مثلا 4 ترفعش 5 است.

 

منقلب نمودن : عبارت است بر گرداندن حروف کلمه مثلا الج شد جلا.

 

طبع حروف

 • حروف بادي: ب و ي ن ص ت ض
 • حروف آتشی: ا ه ط م ف ش ذ
 • حروف خاکی: د ح ل ع ر خ غ
 • حروف آبی: ج ز ك س ق ث ظ
 • موکل حروف خاکی :جبرئیل -جسمانی
 • موکل حروف آبی :میکائیل - نفسانی
 • موکل حروف بادي :اسرافیل - عقلانی
 • موکل حروف آتشی :عزرائیل - عرفانی

 

انواع حروف

حروف نقطه دار = ب ج ز ن ف ق ش ت ث خ ذ ض ظ غ

حروف بی نقطه = ا د ه و ح ط ي ك ل م س ع ص ر

حروف نورانی = ا ه ح ط ي ك ل م ن س ع ص ق ر

حروف ظلمانی = ب ج د و ز ف ش ت ث خ ذ ض ظ غ

حروف ملفوظی = ا ج د ك ل س ع ص ق ش ض غ

حروف مسروري = ب ه ز ح ط ي ف ر ت ث خ ظ

حروف ملبوبی = و م ن

حروف تاج =ا ج ذ ش ظ ق ن

حروف حربه = ب ح ر ص ع ك و

حروف =عمود = ت خ ز ض غ ل ه

حروف کرسی = ث د س ط ف م ي

حروف شمسی = د ز ط ل ن س ص ر ش ت ث ذ ض ظ

حروف قمري = ا ب ه ر ح ي ك م ع ف ق خ غ

حروف مذکر: ا ج ه ز ط ي ل ن ع ص ق ش ث ذ ظ غ

حروف مونث: ب د و ح ك م س ف ر ت خ ض

حروف ابجد قطب = س و ا ل ع ظ ي م خ ق ح ز ت ف ص ن ذ غ ر ب ش ك ض ط ه ج د ث

حروف احست = ا ح س ت ب ط ع ث ج ي ف خ د ك ص ذ ه ل ق ض و م ر ط ز ن ش غ

حروف اجهز = ا ج ه ز ط ك م س ف ق ش ث ذ ظ ب د و ح ي ل ن ع ص ر ت خ ض غ

حروف افسج = ا ف س ج ي ع ل م ه س ر ز ط غ ث ب ح ظ ن خ ق ك و ث ص د ذ

مخارج حروف : منظور از زبر و بینه حروف است. مثلا لف مخرج الف است.

حروف سعد = ا ك ف ظ ط د ذ ر و ت ز ث ه ش ع ق

حروف نحس = ل غ ح خ ن ب ص ج

حروف ممتزج = ي ص س م

حروف داخل = ك ظ م ب ص ه ش خ ق د ر ز س ش

حروف خارج = ا ف ل غ و ت ج ح م

حروف منقلب = ذ ي ض ع ط ن

حروف شرقی = ا ق ل غ و ت ح خ

حروف غربی = ط ذ ز ث س د ر

حروف جنوبی = ك ظ م ب ص ن

حروف شمالی = ج ف ه ش ع ي ض

حروف امراض = ب ص ن س ل غ ح خ

حروف روز شنبه = ح خ ل غ ن ج غ

حروف روزیکشنبه = و ت م

حروف روزدوشنبه = د ه ر ش

حروف روزسه شنبه = ظ ف ي ض

حروف روزچهار شنبه = ب ص س

حروف روزپنجشنبه = ا ل ك ط

حروف روزجمعه = ع ذ ث

حروف آتشی = ا ف ل ع و ث

حروف بادي = ط ظ ح خ ج ق س ز ت

حروف آبی = د ر ه ش غ

حروف خاکی = ك ظ م ن ب ص ي ض

حروف حامل = ه و س ن ك ز ح ش

حروف مذکر = ا ف ل ع ظ ذ ن ح خ و ت ج ق س

حروف مونث = ك ط م د ر ب ص ه ش ي ض ز ث غ و س

 

ریاضت هاي علم شریف جفر

هرشب در نیمه شب یا همان زمان خاص دعا دو رکعت نماز به نیت کسب علم جفرخوانده و بعد از نماز یکبار آیه آخر سوره فتح را بخوانید که این مفتاح علم جفر است.

زمان خاص دعا:

ازغروب آفتاب را تا طلوع آفتاب روز بعد را محاسبه کنید که چند دقیقه است و بعد این مقدار دقایق را تقسیم بر 12 کنید. سهم یا بخش هفتم این تقسیم بندي زمان خاص دعا است.

آیه آخر سروه فتح که کل حروف 28 گانه عربی را در خود دارد:

بسم اﷲ الرحمن الرحیم

محمد رسول اﷲ والذین معه اشدا علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اﷲ رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثرالسجود ذلک مثلهم فی التوریه و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوي علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعداﷲ الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما.

به مدت 40 شبانه روز و در هر شبانه روزي 8700 بار کلمه علیم را بدون نداي یا بخوانید و در حین خولندن حرف یا را در علیم بکشید و به حالت مد دار بخوانید تاسر علم جفر برایتان معلوم و کشف گردد. علییییییم.

در روز پنجشنبه در ساعت مشتري یعنی طلوع خورشیدعدد اللهم ارنی فی هذه اللیله علم جفر بحق یس الوح یلمن قرس اجب اجب یا رززلبهوش که 3107 است را در مربع آتشی پر کنید:

7703 = 03 - 7013 تقسیم بر 4 خارج قسمت = 769 باقیمانده = 1

پس در خانه 13 یکی اضافه میکنیم.بعد در چهار گوشه مربع اسم موکل لوح را مینویسیم.

جدول پر شده براي کسب علم جفر(جدول الگو )

اجب یارززلبهوش اجب یارززلبهوش

 

اجب یارززلبهوش اجب یا رززلبهوش

بعد 50 بار یا 70 بار یا 577 بار اجب یا رززلبهوش بخوانید و به لوح بدمید و زیر سر خود گذاشته و بخوابید در خواب علم جفر را به شما تعلیم بدهند.

4- یکی از راههاي کسب صعود برزخی و عقلی به اصول حروف باید 14 شب شبی 14 بار آیه نور(آیه 35 سوره نور- اﷲ نور السموات والارض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دري یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدي اﷲ لنوره من یشاء و یضرب اﷲ الامثال للناس واﷲ بکل شء علیم) بعد 246 بار یس سلام قولا من رب رحیم بعد 246 بار یارززلبهوش بعد 246 بار صلوات و در 3 شب آخر در خلوت 4هزار بار بگوئید یس سلام قولا من رب رحیم تا صعود برزخی و عقلی به اصول حروف براي نفس حاصل گردد.

 

5-هنگامیکه خواستیدشروع در یک عمل جفري بکنید وضو گرفته و رو به قبله بنشینیدو در کف دست راست خود این آیه را بنویسید تا آن عمل جفري اثر بهتر و موثرتري بدهد:

بلی قادرین علی ان نسوي بنانه و ذلک سر الکشف افشیته الیک فاحفظ عن الاخیار.

6- روش ریاضت کسب علم جفر زایرجه اي باید 40 شب شبی 100 بار ( قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا در سوره اسري )و 100 بار سوره انشراح و 100 بار ( وقل رب اشرح لی صدري و یسرلی امري واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی در سوره طه ) 100 بار آیه ولو ان قرانا سیرت به الجبال – تا جمیعا و 100 بار آیه سیجعل اﷲ بعد عسر یسرا و 100 بار آیه یوم هم بارزون – تا قهار و 100 بار آیه رفیع الدرجات – تا بارزون بعد 100 این اسماء را بخوانید: یا اﷲ یا فتاح یا علیم یا حفیظ یا قریب یا مجیب یا حلیم یا حی یا قیوم یا معطی یا باعث یا جامع یا نورالنور بعد از هر نماز واجب هم 5 بار

آیه ( لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبناله و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین رابخوانیدتاسرعلم زایرجه برایتان کشف گردد.

دانلود نسخه pdf مطلب

برای آموزش بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه علم جفر میتوانید از کتاب های زیر استفاده کنید

 

آخرین محصولات فروشگاه

7,000تومان
خرید این کتاب 7 امتیاز دارد

11,000تومان
خرید این کتاب 11 امتیاز دارد

7,700تومان
خرید این کتاب 7.7 امتیاز دارد

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

نظرات کاربران

مدیریت یک نظر ارسال کرد در جامع الفوائد فی الاسرار المقاصد
در برنامه هامون هست
مریم حسنی یک نظر ارسال کرد در جامع الفوائد فی الاسرار المقاصد
لطفا کتاب های این سبکی بیشتر منتشر کنید
امیر عباس یک نظر ارسال کرد در جامع الفوائد فی الاسرار المقاصد
کتاب بسیار زیبا هست ساده و روان

درباره ما

بوک 66 مرجع تخصصی ارائه دهنده کتب دیجیتال کمیاب و نایاب علوم غریبه ،طلسمات، تسخیرات،ادعیه،اوراد و علوم جفر، رمل و... میباشد تلاش ما راحت کردن دسترسی و کاهش هزینه ها برای علاقه مندان به این علوم میباشد

ایمیل : [email protected]
شماره تماس : 09385030047
واتساپ : برای ارسال پیام کلیک کنید

نماد

بوک 66